Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

I. Η Εταιρεία, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση προσωπικών δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγκριση του χρήστη. Εφόσον χρησιμοποιείται μυστικός κωδικός ασφαλείας, συνιστάται η αλλαγή του σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα.

II. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες (εξόφληση και παράδοση) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές. Οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον  καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερα προϊόντα και την διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία.

III. Σε περίπτωση που γίνει εγγραφή του χρήστη, ανοιχθεί λογαριασμός μέλους στον ιστότοπο ή/και συναλλαγή τότε συλλέγουμε τα βασικά προσωπικά δεδομένα

• Όνομα και επώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, επαγγελματική ιδιότητα στον βαθμό που χρειάζονται κατά περίπτωση.
• Στοιχεία διευθύνσεων και προσώπων για την παραλαβή προϊόντων και υπηρεσιών μας.
• στοιχεία συναλλαγής, όπως αριθμό κάρτας, αριθμό iban, ονοματεπώνυμο δικαιούχου κλπΟ χρήστης έχει την ευθύνη για την ορθότητα των δεδομένων, ενώ οφείλει να τα διατηρεί επικαιροποιημένα για όσο χρόνο διατηρεί λογαριασμό (account) στον ιστότοπο. Ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις η εταιρεία προκειμένου να υλοποιήσει την αποστολή παραγγελίας προς τρίτο πρόσωπο καθ’ υπόδειξη του πελάτη λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών από τρίτους (παραλήπτες) που αφορούν στην παράδοση προϊόντων της κατ’ εντολή του πληρωτή - πελάτη. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

· ονοματεπώνυμο
· διεύθυνση
· τηλέφωνο επικοινωνίας
· e-mail
· σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης

 

IV. Η Χρονική Διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η αναγκαία για την τήρηση νόμιμων & τυχόν δικαστικών υποχρεώσεων. Τα βασικά στοιχεία σας (ονομ/μο, δ/νση, ΑΦΜ) τηρούνται επ’ αόριστον, εκτός εάν με τους όρους & προϋποθέσεις του νόμου ζητηθεί η διαγραφή τους.

V. Τα δεδομένα του πελάτη, διαβιβάζονται σε τμήματα της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, καθώς επίσης για την αποστολή ευχετήριων καρτών ή/και δώρων από την εταιρεία μας. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία. Περαιτέρω η Εταιρεία μας κατά περίπτωση διαβιβάζει τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα σε τρίτους (π.χ. συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, συνεργάτες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών εφαρμογών, μεταφορικές εταιρείες για την παράδοση προϊόντων, παρόχους πληρωμών κατά την εκτέλεση πληρωμής, νομικούς συνεργάτες κλπ),  στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της, στο πλαίσιο συμβατικής συνεργασίας. Η εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει ή το επιβάλλει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, διαβιβάζεται και ελέγχεται μόνο από την εκάστοτε Τράπεζα κατά τα ανωτέρω. Η προσκόμιση/αποστολή των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και την παραπάνω Τράπεζα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

VI. Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη-διαγραφή τους από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον αναγκαία), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων), φορητότητας (να λάβει ο πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος με αποστολή email στην Εταιρεία μας στην διεύθυνση info@venetiavildiridis.com Εφόσον ο πελάτης, ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, η εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, πάντοτε στην βάση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

VII.
Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυλάσσονται και τηρούνται ως δεδομένα εντός των γραφείων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε χώρο στον οποίο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ενδέχεται στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα, ν’ αναθέτουμε την επεξεργασία, ή να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ανεξαρτήτως όμως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses). Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): info@venetiavildiridis.com

VIII. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ email: info@venetiavildiridis.com Επίσης, ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)

 Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο +30 2103219408  ή +30 2103219415 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@venetiavildiridis.com 

Σχετικά με τα προϊόντα

I. Πληροφορίες Προϊόντων
H Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος εφόσον πρόκειται για ενημερωτική καταχώρηση σχετικά με προϊόν που δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση αλλά αναμένεται να είναι μελλοντικά. Επίσης για προϊόντα των οποίων η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συγκεκριμένων αιτούμενων χαρακτηριστικών από τον πελάτη, θα είναι διαθέσιμη σε απάντηση ηλεκτρονικού μηνύματος αιτήματος προσφοράς του υποψήφιου πελάτη στο οποίο θα συγκεκριμενοποιούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τον προσδιορισμό της τελικής τιμής.  

 

II. Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Κάθε εικονιζόμενο προϊόν θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Στην περίπτωση που – λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες, ή λόγω τεχνικού σφάλματος – προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο, δεν είναι, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει στον χρήστη άλλο ισοδύναμο προϊόν, επισημαίνοντας τυχόν διαφορές του με το αρχικά επιλεγέν. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής. 

III. Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων
Για κάθε προϊόν που πωλείται από την ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, συσκευασία και με άθικτες τις ετικέτες που είναι τοποθετημένες πάνω του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη. Ο πελάτης όμως θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για κάθε επόμενη επιστροφή προϊόντος, μετά την πρώτη δωρεάν επιστροφή στο πλαίσιο της αρχικής, ίδιας αγοράς/συναλλαγής. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή του αγαθού. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει το Εντυπο Υπαναχώρησης και να το αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eshop@venetiavildiridis.com, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό της παραγγελίας και προαιρετικά  τον λόγο επιστροφής του προϊόντος, για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία μας. Εντός 2 εργάσιμων ημερών δεσμευόμαστε  για την απάντησή μας. 

Το ανωτέρω δικαίωμα δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που το πωληθέν προϊόν είναι κατασκευασμένο ή/και μεταποιημένο κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες, εξατομικευμένες προδιαγραφές του πελάτη. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να πιστωθεί στο λογαριασμό που διατηρεί στην Εταιρεία. Η επιστροφή του ποσού θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία εντός προθεσμίας 15 ημερών με όμοιο τρόπο με τον αρχικό τρόπο πληρωμής, εκτός εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε με αντικαταβολή οπότε σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας στον υποδειχθέντα από τον πελάτη τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον πελάτη.Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τα παραπάνω εάν δεν επιστραφεί το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, συσκευασία και με άθικτες τις ετικέτες που είναι τοποθετημένες πάνω του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν. 

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση εάν δεν επιστραφεί το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, συσκευασία και με άθικτες τις ετικέτες που είναι τοποθετημένες πάνω του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν. 

Επαναλαμβανόμενες επιστροφές

Η εταιρεία μας με την ανωτέρω πολιτική της διευκολύνει τους πελάτες της στην επιλογή προϊόντων μέσω του e-shop , ωστόσο εάν διαπιστωθεί πάγια συμπεριφορά επιστροφής προϊόντων (κατά την αναιτιολόγητη κρίση της Εταιρείας) από συγκεκριμένους πελάτες, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του συγκεκριμένου χρήστη/πελάτη από το e-shop ή/και να αρνηθεί κάθε επόμενη συναλλαγή.

IV. Διαδικασία αγοράς προϊόντων

Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης. 

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο χρήστης μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων του στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της τραπεζας. Εάν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της απαιτείται άμεση επικοινωνία σας με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο χρήστης θα ενημερωθεί για την διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής, αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης, και ανάλογα με το στάδιο της παραγγελίας, είναι δυνατόν να ισχύσουν έξοδα αποστολής, ακόμη και αν λόγω του ύψους της ακυρωθείσας παραγγελίας δεν προβλέπονταν έξοδα. 

V. Τρόπος εξόφλησης

Η εξόφληση είναι δυνατόν κατ’ επιλογή του χρήστη, να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: με χρέωση πιστωτικής κάρτας, Paypal, κατάθεση σε υποδειχθέντα από την εταιρεία τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, με χρέωση χρεωστικής κάρτας,  με αντικαταβολή. Στην περίπτωση της αντικαταβολής η εξόφληση θα πραγματοποιείται με μετρητά στον διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) και δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ ο χρήστης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της αντικαταβολής σύμφωνα με τις χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων θα εκτελείται μόνον κατόπιν επιβεβαιωμένης εξόφλησης της παραγγελίας, πλην των παραγγελιών με αντικαταβολή.

VI. Παράδοση πωληθέντων προϊόντων - Ασφάλεια

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Στα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Η εταιρεία δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας/κατασκευής υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Εταιρείας και αποδοχής από πλευράς του χρήστη. Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής και δεν ευθύνεται η εταιρία για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας πέραν των 30 ημερών ή πέραν του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

VII. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, ή τρίτων εταιρειών που έχουν επιτρέψει την χρήση του από την Εταιρεία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.